Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.
   

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia

  > 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                      

  1. mamie albo tacie dziecka,

  2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

  3. opiekunowi prawnemu dziecka,

  4. osobie uczącej się, tzn. osobie pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ oboje nie żyją albo zobowiązani są do płacenia alimentów.

   

  Przysługuje na dziecko:

  > z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia przez nie 16 lat

  lub

  > z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, również po skończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

  Taki rodzaj dodatku otrzymają Państwo, jeżeli:

  > mają Państwo przyznane prawo do zasiłku rodzinnego.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  > Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym. Informacje o tym, jak się ubiegać o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jakie dokumenty są do tego potrzebne, znajdziecie Państwo tutaj.

  > Formularz wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > W przypadku starania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do wniosku trzeba dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

   

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany jest co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.


  Poleć znajomemu